Reaalajamajandus"Reaalajamajandus" teemalised postitused:

Andmepõhise aruandluse eesmärk on pakkuda võimalust esitada infot riigile vaid üks kord!

Peamised väljakutsed

Kuidas XBRL GL aitab kaasa andmepõhise aruandluse ettevalmistamisele. Miks majandustehinguid kajastavate raamatupidamiskirjendite täiendamine andmepõhiseks aruandluseks vajalikuga on lihtsam kui mõne muu metoodika kasutamine. Kuidas tehniliselt lahendada raamatupidamiskirjendite kajastamine standardsel XBRL GL kujul sõltumata majandustarkvarast. Kas kirjendite agregeerimine on mõistlik teha majandustarkvara tasandil või kasutada jagatud teenust (nt MyCompanyDataService). Milline peab olema asutustepoolne tehniline valmidus XBRL GL kirjendite vastuvõtmiseks.

Miks just XBRL GL?

XBRL GL on info edastamise struktureeritud vorming, mis on XMLi põhine ning sobib äri ja finantsinfo kiiremaks, tõhusamaks ja väiksemate kuludega edastamiseks, töötlemiseks ja analüüsimiseks. Esialgu on lahendatud palga ja tööjõukulude ning maksude infovajadus. Sama struktuuriga on aga võimalik edastada ka kogu EKOMAR ja muud maksuaruanded.

Kõigest lähemalt 25.09 toimuval tasuta online seminaril, mille salvestus on peagi saadaval.
Esinejad:
Valdek Järvepõld,
Skriining OÜ programmeerija
Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees

Märksõnad

Reaalajamajandus praktikas. Margus Tammeraja

Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees

Margus TammerajaEesmärk on vähendada ettevõtjate halduskoormust majanduse üha suurema digitaliseerumise tingimustes

Ajal, mil ChatGPT ja muud tehisintellekti valdkonna teemad on andnud hoogu juurde aruteludele erinevate ametite asendatavusest tehisaruga, on asjakohane uurida kuidas edeneb reaalajamajanduse suunas liikumine. Reaalajamajanduse all mõistame majandustehingutega seonduvate andmete võimalikult automaatset edastamist ja töötlemist era- ja avaliku sektori infosüsteemides. Eesmärk on vähendada ettevõtjate halduskoormust majanduse üha suurema digitaliseerumise tingimustes, kus kogu ühiskonna jätkusuutliku arengu tagamisel on vaja teha järjest suurema detailsusega andmete põhjal üha operatiivsemaid otsuseid kõikidel juhtimistasanditel.

Oluline on tagada andmete kvaliteet võttes kasutusele digitaalse tootepassi

Tänapäeva tarbijad eelistavad mugavaid ja operatiivseid võimalusi toodete ja teenuste tellimiseks ning nende eest tasumiseks. Selle eelduseks on palju võimekamad ettevõtetevahelised tarneahela- või maksesüsteemid, mis koos teiste vajalike tehniliste komponentidega sisuliselt ongi aluseks reaalajamajandusele. Parimateks näideteks on siin üleminek masinloetavatele e-arvetele ettevõtetevahelises arveldamises või digitaalsetele makselahendustele e-kaubanduses. Seejuures on omakorda äärmiselt oluline tagada andmete kvaliteet võttes kasutusele digitaalse tootepassi ja rakendades ühtset taksonoomiat majandustehingute detailseimate aspektide eristamiseks, mis on vajalik andmepõhisele aruandlusele üleminekuks.

Praktikas on reaalaajamajanduse komponente erinevates majandusharudes rakendatud juba aastaid ja ettevõtete majandusinfosüsteemid on arenenud tasemele, kus nende töökindlusest sõltub kogu ettevõtte toimimine. Sama lugu on ettevõtete vahel kasutatavate e-tellimuste, e-veoselehtedega või teiste e-dokumentidega, mis kaasavad kõiki tarneahela liikmeid. Tehes tehnilised võimalused kättesaadavaks ja digitaalne asjaajamine kohustuslikuks kõigile ettevõtetele, olemegi tegelikult jõudnud reaalajamajanduseni. Siin on oluline osa majandusinfosüsteemide arendajatel ja tugiteenuste pakkujatel (sh raamatupidamisettevõtted), kelle pakutavad lahendused peavad reaalajamajanduses osalemise tegema mugavaks ka mikroettevõtjatele.

Avaliku sektori suurim panus reaalajamajanduse elluviimisel on tõenäoliselt üleminek andmepõhisele aruandlusele

Avaliku sektori suurim panus reaalajamajanduse elluviimisel on tõenäoliselt üleminek andmepõhisele aruandlusele, mis tugineb standardsel lähenemisel majandustehingute kajastamisele. Eelmainitud ühtne taksonoomia kujutab endast majandustehingute kirjendamiseks vajalike klassifikaatorite süsteemi, mis tagab, et tehingu sisust tulenevalt palub majandusinfosüsteem märkida igale kandereale vajalikud tunnused. Näiteks tuleb müügiarvet koostades märkida mis teenusega on tegemist vastavalt toodete ja teenuste ühtsele loendile. See omakorda lisab vajadusel täiendavad tunnused, mille alusel saab hiljem automaatselt panna kokku aruandeandmete komplekti nii majandusaasta aruande, statistika küsimustike kui ka maksuameti jaoks. Samuti muutub üha olulisemaks kestlikkuse näitajatest aru andmine. Loomulikult saadetakse igale ametile ainult ettenähtud andmed ja tagatakse konfidentsiaalsus (nagu ka tänastes majandusinfosüsteemides).

Tänu andmepõhisele aruandlusele väheneb ettevõtete halduskoormus, sest esitades automaatselt andmekomplekte kaob vajadus tegeleda eraldi kõigi tänaste erinevate asutuste poolt nõutavate aruannetega. Küll aga tekib küsimus, mida avalikus sektoris kogutavate andmetega peale hakatakse ja kas sellest on kasu ka ettevõtjale. Andmete väärindamine võib seisneda operatiivses majanduskeskkonna analüüsis ning ettevõtja võib saada asjakohast infot oma ettevõtte käekäigu kohta võrdluses teiste sama sektori ettevõtetega. Samuti on võimalik prognoosida ettevõtte jätkusuutlikust (nn elujõulisuse indeks) ja uurida millised on olnud sarnastesse olukordadesse sattunud teiste ettevõtete arenguteed, et paremini juhtida ettevõtlusega seotud riske. Juba täna on võimalik saada taustinformatsiooni oma tehingupartnerite kui ka tegelike kasusaajate kohta (tunne oma klienti ehk KYC), mis muudab ettevõtluskeskkonna usaldusväärsemaks.

Kokkuvõttes võime tõdeda, et mitte ükski ettevõte ei saa tegutseda ilma teiste ettevõteteta ja reaalajamajandus aitab kõigil sulanduda üheks üle riigi tõhusalt toimivaks majanduseks.

 

Maakondlikud Arenduskeskused YouTube kanalil on vaatamiseks veebikoolituste sari erinevatel reaalajamajanduse teemadel ja neid salvestusi saab vaadata omale sobival ajal SIIN.
Samuti on järelevaadatavad I poolaastal toimunud veebiseminaride salvestused ja et nende vaatamine oleks mugav, siis on need salvestatud eraldi teemade/esinejate kaupa.

19.04 toimunud veebiseminari „Ettevõtte andmete väärindamine otsusteks“ salvestused leiab teemade kaupa SIIT

09.05 toimunud veebiseminari „Reaalajamajandus kui digitaalne terviksüsteem“ salvestused leiab teemade kaupa SIIT

Tegevusi viiakse ellu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toel.

Vaata videokoolitusi

Märksõnad

Eesti andmevahetuskiht X-tee on meie digiriigi oluline vundament.

Videokoolituse eesmärk on tutvustada Eesti andmevahetuskihti X-tee ning anda ülevaade selle olulisematest põhimõtetest. Kuidas X-tee toetab reaalmajandust, kuidas see võimaldab erinevatel organisatsioonidel (nii avalikul sektoril kui ka erasektoril) üksteisega turvaliselt andmeid vahetada ning kuidas selline andmevahetuskiht võimaldab luua uusi teenuseid.

Peamised teemad, millele videokoolitusel osaleja vastused saab;

 • saad ülevaate, mida X-tee endast kujutab ja mida see võimaldab,
 • sulle tutvustatakse X-tee andmevahetuse ja turvalisuse olulisemaid põhimõtteid.,
 • mõistad X-tee kaudu osutatud andmeteenuste ja andmevahetuse rolli Eesti digiriigis.

Koolitaja: Taavi Meinberg, X-tee tootejuht, Riigi Infosüsteemi Amet
Koolituse formaat: järelevaadatav videokoolitus

 

Infoseminar on järelevaadatav.

Märksõnad

Andmepõhise aruandluse eesmärk on pakkuda võimalust esitada infot riigile vaid üks kord!

Traditsiooniline aruandlus on raamatupidajate praktikas aastakümneid seisnenud raamatupidamisregistrites olevate andmete põhjal esitamiseks ettenähtud aruandevormide täitmises. Kahtlemata on lugematul hulgal aega kokkuhoitud, kui aruandes küsitud andmed õnnestus saada kätte raamatupidamistarkvarast ning veelgi vahvam, kui tarkvarast sai ka aruannet esitada otse e-Maksuametisse.

100%-liselt andmepõhine aruandlus tähendab, et me esitame tulevikus andmed raamatupidamiskirjendite tasemel, mitte nende kirjendite kokkuvõttena tänastel aruandevormidel. Sisuliselt jääb ära esitamiseks vajalike aruandevormide täitmine.

Praktikas tähendab see oluliselt suurema tähelepanu pööramist igapäevasele raamatupidamiskirjendite koostamisele – mida korrektsemalt on kirjendi detailid sisestatud, seda õigemat pilti näitab lõpuks kusagil riigiametis kirjendite põhjal automaatselt kokku pandud aruanne.

Selleks, et võimalikult palju tänaseid majandustehingute infol tuginevaid aruandeid saaks kätte andmepõhiselt, tuleb leppida kokku raamatupidamiskirjendi standardis, mille aluseks on XBRL Global Ledger taksonoomia raamistik. Erinevate ametkondade (nt Maksuamet, Statistikaamet, Äriregister, Keskkonnaamet) jaoks ühe ja sama raamatupidamiskirjendi alusel info esitamine eeldab ühtsete taksonoomiate kasutamist riigis tervikuna. Selles suunas liikumist alustas juba aastaid tagasi Aruandlus 3.0 projekt, mis omakorda sai alguse 2015. aastal nn null-bürokraatia initsiatiivist.

Kokkuvõtvalt – andmepõhise aruandluse suur eesmärk on vabastada ettevõtjad ja neid toetavad raamatupidajad traditsioonilise aruandluse kammitsaist, pakkudes võimalust esitada raamatupidamiskirjendite tasemel info riigile vaid üks kord. Seda nii kõige levinumate maksu- kui ka statistikaaruannetest kuni majandusaasta aruandeni välja.

 • Mis on XBRL GL?
 • Masinloetavad andmed.
 • Andmestandardid ning automaatne andmete edastamine.
 • Töös olevad ja tuleviku lahendused andmepõhiseks aruandluseks.
 • Andmepõhise aruandluse kasutegurid ettevõtjale.

Vaata videokoolitust, kus ülevaadet teemast annab Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees

Vaata videokoolitust

Märksõnad

Miks kasutada digitaalseid makselahendusi? Missuguseid digitaalseid makselahendusi turul täna pakutakse, millised on trendid, samuti räägime järelmaksust ehk kõigest, mida peaks e-äris maksete poolelt teadma.

 • Erinevate digitaalsete makselahenduste tutvustamine
 • Digitaalse makselahenduse kasutamise kasutegur

Tõnu Väät, E-kaubanduse Liidu tegevjuht räägib koolitusel e-makselahendustest, trendidest, järelmaksust ehk kõigest, mida peaks e-äris maksete poolelt teadma.

Vaata videokoolitust

Märksõnad

 • Andmepõhine aruandlus
 • Kuidas ESGaruandluses on kasu andmepõhisest aruandlusest
 • Mis on ESG, miks kasulik
  kuidas E-arved ja kestlikkuse asjad on seotud

Mis on andmepõhine aruandlus ja mille poolest see muudab traditsioonilist aruannete ettevalmistamise ja esitamise protsessi. 

Mida ESG aruandlusnõuded kaasa toovad nii otsestele aruandekohustuslastele (suured ettevõtted) ja kas ja kuidas see kandub üle nende partneriks olevatele keskmistele ja väikeettevõtetele.

Kuidas andmed detailsemaks ajada ning mida näiteks e-arve andmeväljade kaudu saab edastada, et kestlikkuseinfo paremini liiguks.

Esinejad: Kristiina Kerge, Teeme Ära tehnoloogia ja innovatsiooni arendusjuht ja Margus Tammeraja: Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees.

Vaata videosalvestust!

Vaata videokoolitust

Märksõnad

12.09 toimunud SEMINARI AJAKAVA, TEEMAD ja ESINEJAD

10:00-10:20 Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees: seminaripäeva sissejuhatus

10:20-10:50 DIGITAALNE TOOTEPASS: Aire Rihe, Keskkonnaministeeriumi nõunik

10:50-11:05 “Partnerkaardi e-kviitungi arengulugu” Rene Paats, Tallinna Kaubamaja Grupp AS lojaalsusprogrammi juht annab põgusa ja väga praktilise sissevaate Partnerkaardi e-kviitungist ja selle rakendamise vajalikkusest.

11:05-11:30 “Millised on e-veoselehe arendused?” Ulrika Hurt, Digilogistika Keskuse juhatuse liige anna ülevaate e-veoselehe tänastest arendustest.

11:30-12:00 “Kuidas e-veoseleht ettevõtja elu lihtsamaks muudab?” Ivar Merilo, Thorgate kaasasutaja avab ettevõtja ja praktiku vaadet. Kuidas alates 2018. a. on Waybilleriga veetud ca 750 000 koormat ning säästetud 2.2M lehte paberit & tuhandeid töötunde.

12:00-12:30 “Digitaalsed makselahendused ja kliendiandmed- kuidas neid kasutada lisamüügi tegemiseks?” Tõnu Väät, E-kaubanduse Liidu tegevjuht annab ülevaate, kuidas andmed enda kasuks tööle panna, õigustest ja võimalustest.

 • ülevaade digitaalsetest makselahendustest, järelmaksust, osta kohe maksa hiljem võimalusest jm,
 • ostukorvi hülgajad, kuidas neid andmete kaudu kätte saada,
 • kuidas teha lisamüüki kasutades ära andmeid (ostad jalgratta, müü ka kiiver),
 • privaatsuspoliitika ja isikuandmete kasutamine ja kaitse.

12:30-13:00 PAUS

13:00-14:00 “E-tellimuse ja e-arve roll ostu-müügi protsessis”: Toomas Veersoo, Telema AS nõukogu esimees annab ülevaate, mis on e-tellimus, selgitab, miks võtta kasutusele e-arve reaalajamajanduse terviklahenduse osana? Kuidas jõuda paberil arvetelt automaatselt vahetatavate arvete ja tellimusteni. Monika Urva, Telema AS tootejuht tutvustab parimaid praktikaid selle saavutamiseks ning erinevaid arenguetappe automatiseerimises.

14:00-14:30 G2B, B2B, ettevõtja andmete väärindamine, Jaan Õmblus,
Statistikaameti juhitivanalüütik.

14:30-15:00  KYC: tunne oma klienti; ANDMEPÕHINE ARUANDLUS: Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees.

15:00 SEMINARI LÕPP

 

Vaata ka 09.05 toimunud online seminari salvestusi teemal “Reaalajamajandus kui digitaalne terviksüsteem” SIIN

09.05 toimunud seminari moderaator: Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees: seminaripäeva sissejuhatus

Seminari teemad ja esinejad:
E-TELLIMUS ja E-ARVED: Toomas Veersoo, Telema AS nõukogu esimees.
E-KVIITUNG: Kuno Peek, Telia arendusjuht.
E-VEOSELEHT: Heiti Mering, Digilogistika Keskus OÜ juhatuse liige.
DIGITAALNE TOOTEPASS: Aire Rihe, Keskkonnaministeeriumi nõunik; Arvo Tambek, GS1 Estonia MTÜ IT juht.
DIGITAALSED MAKSELAHENDUSED: Tõnu Väät, E-kaubanduse Liidu tegevjuht.
G2B, B2B, ettevõtja andmete väärindamine, Jaan Õmblus, Statistikaameti juhitivanalüütik.
KYC: tunne oma klienti; ANDMEPÕHINE ARUANDLUS: Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees.

Vaata salvestust

Märksõnad

Ettevõtte andmepõhine juhtimine – eduka äri alus!

Ülevaade sellest, mida riik teeb ettevõtete heaks, et ettevõtja andmed muuta väärtuslikuks infoks, et vähendada ettevõtja kulu, suurendada potentsiaalset tulu ja väärtust.

 

Kristel Kriisa, Riigi Infosüsteemi Amet, projektijuht masinõppe ja keeletehnoloogia osakond
Andmed kui ülioluline vara: võimalused, eeldused, ohud ja tulevikusuundumused
Uurime lähemalt, miks andmeid mõnikord uueks naftaks nimetatakse, milline väärtus neis tegelikult peidus on ja kuidas see väärtus andmetest näiteks tehisintellekti abil kätte saada. Vaatame, kuidas võiks andmeid efektiivselt kasutada ressursside optimeerimiseks, tulu genereerimiseks ning paremate toodete või teenuste pakkumiseks. Tutvume edulugudega, analüüsime võimalikke ohukohti ja räägime tulevikusuundadest.

 

Jaan Õmblus, juhtivanalüütik, Statistikaamet
Millist kasu saab ettevõtja Statistikaameti ja MKM poolt väljatöötatavast „Ettevõtte elujõulisuse indeksist“ ja kuidas seda kasutada?
Kuidas saab ettevõte Elujõulisuse indeksi tööriista abil suurendada oma tulu või vähendada kulu?

 • saad ülevaate, kuidas ettevõtete elujõulisuse indeksi abil välistada sattumist riskantsetesse olukordadesse ja välistada ettevõtte võimalikud makseraskused;
 • räägime, millist väärtust aitab luua tehisintellekti toomine ettevõtte juhtimisse ja kuidas see tegelikult ettevõtet aidata saab, kuidas tagada, et tehisintellekt pakub mõistlikke lahendusi;analüüsime, kas ja kuidas on võimalik tehisintellekti abi kasutada
 • reaalajas, kui kiirelt suudab tehismõistus reaalselt nõu anda;
 • kuidas tehisintellekti sissetoomine aitab siluda suhteid teiste osapooltega: pankadega, maksuametiga, muude regulaatoritega; mis on kõige selle juures edaspidi riigi roll;
 • vaatame, kuidas see kõik võiks toimida mõne reaalse ettevõtte näitel.


Kristiina Niilits,
toetuste spetsialist, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS)
Tutvustame, millised toetusmeetmeid saab innovatsiooniks ja andmete väärindamiseks täna kasutada, mis on kavas lähitulevikus. Aprilli alguses on avanemas uus toetusmeede. Jagame infot, kuidas Sinu ettevõte võib sellest kasu saada.

Vaata ka 19.04 toimunud online seminari salvestust teemal “Ettevõtte andmete väärindamine otsusteks” SIIN

19.04 toimunud seminari moderaator: Andres Huul, Maakondlikud Arenduskeskused MTÜ juhatuse liige

Toimunud seminari teemad ja esinejad:
Ettevõtte andmed on äri edu alus: Juhan-Madis Pukk, Partner/Äriarendus, FlowIT
KYC: tunne oma klienti: Rainer Osanik, õigusbüroo R.O.S. Law Office
Ettevõtte elujõulisuse indeks: Jaan Õmblus, Statistikaameti juhitivanalüütik
Toetusmeetmete tutvustus: Kristiina Niilits, EIS

Registreeru seminarile

Märksõnad

Reaalajamajanduse mõju raamatupidajate tööle

Reaalajamajanduse eesmärk on pakkuda nii ettevõtete kui ettevõtete ja riigi vaheline infovahetus võimalikult automaatseks ja loomulikult digitaalseks. Raamatupidajaid puudutab see eelkõige e-käsitöö osakaalu vähenemises – juba täna võimaldavad digiteerimine ja e-arved meil säästa aega andmete sisestuse ja töötlemise arvel. Tulevikusuund on ka klassikalise aruandluse asendamine aruannetes küsitavate andmete esitamisele detailsete või agregeeritud kirjetena, mille alusel saavad erinevad asutused (nt Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet, Äriregister jt) võtta välja just neile olulised detailid. Tulevikus ei esita me enam mitte käibedeklaratsiooni või ei täida EKOMARi küsimustikku, vaid keskendume majandustehingute igapäevase kajastamise õigsuse tagamisele. Kahtlemata näeme oma majandusinfosüsteemides kõiki olulisi näitajaid ka edaspidi traditsiooniliste aruannet kujul, kui see on vajalik, aga aruande esitamiseks puudub vajadus külastada meile nii „armsaks“ saanud erinevaid e-teenuste portaale. Arutleme neil teemadel lähemalt praktilises võtmes ja otseülekannet kuulates on teil võimalik esinejatelt ka küsimusi küsida.

 • Koolituse aeg ja koht:
  07.11 algusega kell 10:00 ja 21.11 algusega kell 10.00, VEEBIS
 • Koolitajad:
  Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees
  Ulvi Tallo, Grow Finance OÜ tegevjuht
Registreeru koolitusele

Märksõnad

© 2022 MAK | e-poe tegemine vvunk