Vastavalt väliskaubandus ja ettevõtlusministri 31. märtsi 2015. a käskkirja nr 15 0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ alusel toimivad maakondlikud arenduskeskused perioodil 2015-2023 ja viivad ellu tegevusi, mille eesmärgiks on tõsta väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete orienteeritust kasvule ja ekspordile.

Selleks pakuvad maakondlikud arenduskeskused nõustamisteenust ja pakuvad ettevõtlusteadlikkust kasvatavaid tegevusi igas maakonnas alustavaletele ja tegutsevatele ettevõtjatele.

Tegevuse tulemusena on tõusnud sihtgrupi teadlikkus ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas, ettevõtlusalane kompetents ning kontaktvõrgustik.

Tegevuste kogu eelarve 2015-2023. aastateks on 13 428 572 eurot. Tegevusi rahastatakse 70% ulatuses Euroopa Regionaalarengu fondist ning 30% ulatuses riikliku kaasfinantseeringuna.

Maakondlikud arendusekeskused viivad ellu arendusprojekte maakonna vajadustest lähtuvalt ning teevad koostööd maakonnas erinevate partneritega. Üle-eestiliselt korraldame ettevõtlusteadlikkuse kasvatamiseks Ettevõtlusnädalat ja lööme kaasa Annetamistalgute korraldamisel.

Ettevõtlus- ja karjääriõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused on vastavalt Haridus- ja Teadusministri 30.09.2015 a käskkiri nr 363 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Ettevõtlus- ja karjääriõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ (EETA) elluviimiseks“ partneriteks Haridus- ja Noorteametile (HARNO).

Programmi raames viiakse ellu Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi tegevusi.

Tegevusi viiakse ellu 01.01.2021-31.08.2023
2021. aasta tegevuste eelarve: 207 000,00 €

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Ettevõtlusnädal

Ettevõtlusnädal on suurim üle-eestiline ettevõtlusfestival, mille eesmärk on tõsta inimeste ettevõtlusteadlikkust ja edendada noortes ettevõtlikkust. Ettevõtlusnädala ajal korraldavad maakondlikud arenduskeskused koostöös partneritega erinevaid sündmuseid: konverentse, töötubasid, avatud uste päevasid jms. Sündmused on suunatud nii noortele, alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtjatele.

Ettevõtlusnädal 2021 toimus juhtmõtte all "Kohane ja võida!" 4.-10.10 üle Eesti.

Sündmuste elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Ettevõtlusnädal 2020

Juhtmõttega "Avasta ettevõtlikkuse valem!" toimus 2020. aasta Ettevõtlusnädal. Nädala raames toimus mitmeid virtuaalsed kui ka kohapealseid töötubasid, seminare ja konverentse, kokku enam kui 200. Osalejatele jagasid innustust ja valdkondlikku tarkust enam kui 500 esinejat. Traditsiooniline üle-eestiline Ettevõtlusnädal „Avasta ettevõtlikkuse valem!“ toimus sel aastal 5.-11. oktoobrini.

Loe lähemalt Ettevõtlusnädalast 2020!

Ettevõtlusnädal 2019

Ettevõtlusnädal 2019 toimus 7.-13.10.2019, mille raames toimus enam kui 300 temaatilist sündmust üle Eesti. Üritusest võtsid osa tuhanded huvilised ja koolinoored.

Ettevõtlusnädal 2018

2018. aastal toimus Ettevõtlusnädal 01.-07.10 tunnuslause - Samm sinu unistuseni, all kõigis 15 maakonnas. Nädalapikkuse Ettevõtlusnädala raames toimus enam kui 300 sündmust, millest võttis osa rohkem kui 17 500 inimest.
Esmakordselt toimus koostöös EASi ja teiste koostööpartneritega AVATUD ETTEVÕTETE PÄEV, mille raames avas sada erinevat ettevõtet enda uksed, et tutvustada enda tegevust ja telgitaguseid.

Avatud ettevõtete päev

Avatud ettevõtete päev on üle-eestiline algatus, mis toimub alates 2018. aastast Ettevõtlusnädala ajal. Avatud ettevõtete päeval avavad mitmed ettevõtted enda uksed kõikidele huvilistele! See annab võimaluse uudistada, kuidas toimub tootmine ning mida muud põnevat Eesti ettevõtetes tehakse.

 

Algatust veavad eest maakondlikud arenduskeskused. Sündmuse ellukutsujaks on EAS.

avatud-ettevõtete-päev-arenduskeskused

Annetamistalgud

Annetamistalgud ehk heade tegude päeva on Eestis korraldatud alates 2019. aastast. Selle raames kutsume vabaühendusi üles oma tegevust avalikkusele tutvustama, uusi annetajaid otsima ning olemasolevatega sidemeid tugevdama. Annetamistalgud toimuvad igal aastal Giving Tuesday algatusega samal ajal.

Annetamistalguid veab eest Vabaühenduste Liit koostöös Vabariigi Presidendi Kantselei ja meie (maakondlike arenduskeskuste) võrgustikuga.

Eelmisel aastal toimusid annetamistalgud 3. detsembril ja selle raames koguti kokku 182 000 eurot.

Maakondlike arenduskeskuste inimressursside juhtimise strateegia ja arendustegevuste kava loomine

Projekti viiakse ellu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel perioodil 01.02.2021 – 31.07.2022.

Projekti eesmärk: Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku töötajad on suurepäraste konsulteerimisoskustega, avatud ja
uuendusmeelsed ning jagavad omavahel teadmisi, ja häid praktikaid, et pakkuda kliendile tema vajadustest
lähtuvaid lahendusi. Hea juhtimiskvaliteet tagab selle, et konsultandid on motiveeritud, nad teavad oma
arenguvõimalusi, saavad regulaarset tagasiside ja toetust oma juhilt.

Projekti kokkuvõte ja tulemus: Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku arenguhüppe saavutamise protsessi kaasatakse kogu võrgustik (juhatajad ja töötajad) ning ühiselt koos välise eksperdi kaasabiga töötatakse välja inimressursside juhtimise strateegia ja arendustegevuste kava. Selle abil saame edaspidi planeerida ja ellu viia tegevusi, mis toetavad töötaja arengut võrgustikus töötamise ajal: kompetentsi mudel, arengutrepp, mentorprogramm, motivatsioonisüsteem, koolitusplaan jne.

Arenguhüppest saavad kõige enam kasu meie töötajad ja arenduskeskuste juhatajad, kaudselt aga ka meie kliendid, sest motiveeritud ja võimekad konsultandid pakuvad kvaliteetset, ajakohast ja kliendikeskset teenust.

Toetuse suurus: 19 869,30€

KÜSK logo

Ettevõtlusvaldkonna teenuste arendamise kava väljatöötamine

MTÜle Maakondlikud Arenduskeskused on määratud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetus arenguhüppe ettevalmistamiseks.

Sellega seoses viisime 2019. aastal läbi projekti "MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused teenuste arendamise kava väljatöötamine", mille tulemusena valmis kasutajakeskne teenusedisaini käsiraamat kõikide teenuste disainimiseks. Projekti käigus loodi tegevuskava, mis võetakse aluseks kõikide teenuste analüüsimisel ja disainimisel. 2020-2021. aastatel alustame tegevuskava ellu viimist.

Projekti eesmärk: projekti tulemusena valmib MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused teenuste arendamise kava ettevõtlusvaldkonna teenuste portfelli uuendamiseks aastateks 2020+.

Toetuse suurus: 4 000€

KÜSK logo