Projektid

Projektid

Viime ellu ja oleme partneriks erinevates projektides, mis aitavad edendada ettevõtlustegevust üle Eesti.

Projektid

Maakondlikud arendusekeskused viivad ellu arendusprojekte maakonna vajadustest lähtuvalt

Vastavalt väliskaubandus ja ettevõtlusministri 31. märtsi 2015. a käskkirja nr 15 0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ alusel toimivad maakondlikud arenduskeskused perioodil 2015-2023 ja viivad ellu tegevusi, mille eesmärgiks on tõsta väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete orienteeritust kasvule ja ekspordile.

Selleks pakuvad maakondlikud arenduskeskused nõustamisteenust ja pakuvad ettevõtlusteadlikkust kasvatavaid tegevusi igas maakonnas alustavaletele ja tegutsevatele ettevõtjatele.

Tegevuse tulemusena on tõusnud sihtgrupi teadlikkus ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas, ettevõtlusalane kompetents ning kontaktvõrgustik.

Tegevuste kogu eelarve 2015-2023. aastateks on 13 428 572 eurot. Tegevusi rahastatakse 70% ulatuses Euroopa Regionaalarengu fondist ning 30% ulatuses riikliku kaasfinantseeringuna.

Maakondlikud arendusekeskused viivad ellu arendusprojekte maakonna vajadustest lähtuvalt ning teevad koostööd maakonnas erinevate partneritega. Üle-eestiliselt korraldame ettevõtlusteadlikkuse kasvatamiseks Ettevõtlusnädalat ja oleme Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toetusel Reaalajamajanduse projekti tegevuste elluviijaks. 

 

Ettevõtlus- ja karjääriõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused on vastavalt Haridus- ja Teadusministri 30.09.2015 a käskkiri nr 363 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Ettevõtlus- ja karjääriõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ (EETA) elluviimiseks“ partneriteks Haridus- ja Noorteametile (HARNO).

Programmi raames viiakse ellu Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi tegevusi.
Tegevusi viiakse ellu 01.01.2021-31.08.2023

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Meie projektid

Tee oma valik

© 2023 MAK | kodulehe tegemine vvunk