fbpx

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik viis perioodil 1. juuni kuni 15. juuni läbi COVID-19 järeluuringu vabaühenduste seas, et:

1. Kirjeldada kriisi mõju vabaühenduste majandustegevusele;
2. Kirjeldada abi- ja toetusmeetmete kasutamist ühenduste hulgas;
3. Uurida ühenduste võimekust uues olukorras kohaneda;
4. Uurida seoseid ühenduste tegevusvaldkondade ja tegevuspiirkondade ning kriisiga hakkamasaamise vahel.

Küsitlusele vastas 372 vabaühendust üle Eesti, pärast andmete puhastamist kaasati uuringu tulemustesse 347 vabaühenduse vastused.

Uuringu järeldused

 • Kriisi perioodil oli tegevus osaliselt või täielikult peatunud 77% ühendustest;
 • 4% ankeedi täitnud ühendustest plaanib ühenduse likvideerimist;
 • Ühendusi, kus ei olnud töötajaid ja vabatahtlike oli kokku 31% vastanutest;
 • Kõige enam oli 01. märtsi seisuga selliseid ühendusi, kus oli 2 - 5 töötajat ja 2 - 5 vabatahtlikku, kokku 42%.
  01. juuniks vähenes selliste ühenduste hulk 40%;
 • Välisriikidest oli töötajaid ja vabatahtlikke ligi 8% vastanud ühendustel, enamus neist töötajatest ja vabatahtlikest olid pärit EL riikidest;
 • 4% ühendustest on oma töötajaid koondanud või peab lähiajal koondama;
 • 50% ühenduste peamine tuluallikas on omatuluteenimine, tuluallikad puuduvad täiesti 6% vastanud ühendusel;
 • Viimase 3 kuu tulud on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud 55% ühendustel, neist 50% oli tulu langus 51 – 100%;
 • 48% ühendustel on probleemiks klientidelt teenuste ja toodete eest laekumata summad, ise on võlgu hankijatele 15% ühendustest;
 • 49% ühendustest ei ole kasutanud ühtegi toetus ega abimeedet, peamiseks põhjuseks nõuetele mittevastavus;
 • Ootus ja vajadus on laiemale vabaühendustele sobivale toetusmeetmele, eriti piirkondliku ja kohaliku elu edendavate ühenduste hulgas.